nl2br(); เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP การทำงานเมื่อพบข้อความที่ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยการ  Enter ฟังก์ชั่น nl2br นี้ก็จะแทน Enter ด้วย <br /> ตัวอย่างข้อความ เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรร