ฟังก์ชั่น explode ในภาษา PHP

ฟังก์ชั่น explode ในภาษา PHP

explode() เป็นชุดคำสั่ง php ไว้สำหรับแยกข้อความ โดยใช้เครื่องหมายแยก รูปแบบของคำสั่ง [php] <?php explode($delimiter,$string) ?> [/php] เช่นตัวอย่าง ข้อความที่รับเข้ามาอยู่ในรูปของตัวแปร $var = "2012-07-06 12:55:09"; จากตัวอย่างนี้ผมต้องการแยก วัน กับ เวลา "2012-07-06 12:55:09" สามารถทำได้หลายแบบ [php] <?php // Example 1 $data  = "2012-07-06 12:55:09"; $datas= explode(" ", $data); echo $datas[0]; // 2012-07-06 echo $datas[1]; // 12:55:09 // Example 2 $data = "2012-07-06 12:55:09"; list($date1, $time1) = explode(" ", $data); echo $date1; // 2012-07-06 echo $time1; // 12:55:09 // Example 3 $data = "2012-07-06"; list($year1, $month1,$day1) = explode("-", $data); echo $year1; // 2012-07-06 echo $month1; // 12:55:09 echo $day1; // 12:55:09 ?> [/php] ลองนำไปประยุคใช้ดูครับ ฟังก์ชั่น explode นี้สามารถนำไปใช้ได้แยกข้อความได้หลายแบบมาก รองรับ PHP 4, PHP 5