รวม function PHP เกี่ยวกับข้อความ String

รวม function PHP เกี่ยวกับข้อความ String

strlen() หาความยาวของข้อความ strpos() หาตำแหน่งข้อความที่ค้นพบอยู่ในขณะนั้น strrchr() ตัดข้อความจากตัวสุดท้ายที่พบจนถึงตัวท้ายสุด str_repeat() แสดงข้อความซ้ำ ๆ ตามความต้องการ strrev() เรียงสลับข้อความจากหลังไปหน้า strrpos() หาต่ำแหน่งสุดท้ายที่ค้นพบ strstr() ตัดข้อความบางส่วนตั้งแต่ตัวแรกที่ค้นพบจนถึงตัวสุดท้าย strtolower() แปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก strtoupder() แปลงข้อความให้เป้นตัวพิมพ์ใหญ่ str_replace() เปลี่ยนข้อความที่ค้นพบด้วยข้อความใหม่ที่ต้องการ strtr() แปลงตัวอักษรที่แน่นอน substr() ตัดตัวอักษรที่ต้องการใช้ออกมา substr_replace() เปลี่ยนข้อความภายในส่วนของข้อความ trim() ตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังข้อความ ucfirst() เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ucwords() เปลี่ยนอักษรตัวแรกของแต่ละคำในข้อความ stristr() ตัดข้อความบางส่วนตั้งแต่ตัวแรกที่พบจนถึงตัวสุดท้าย ทั้งตัวพิมพ์เลก็กและพิมพ์ใหญ่ strip_tags() ตัดแท็ก php และ Html ออกจากข้อความ strchr() ตัดข้อความบางส่วนตั้งแต่ตัวแรกที่พบจนถึงตัวสุดท้าย sprintf() ให้ค่าของข้อความที่มีรูปแบบ similar_text() คำนวณความเหมือนระหว่าง 2 ข้อความ setlocale() ปรับค่าข้อมูลท้องถิ่น prinf() แสดงผลข้อความที่มีรูปแบบ prin() แสดงผลข้อความ parse_str() รับค่าข้อความใว้ในตัวแปร Ord() แปลงตัวอักษรเป็นรหัส ASCII ltrim() ตัดข้อความด้านหน้าข้อความออกไป join() รวม Array เป็นข้อความ implode() รวม Array เป็นข้อความ htmlspecialchars() แสดงแท็ก Html flush() เคลียร์บัฟฟอร์ eregi_replace() แทนที่ข้อความที่ค้นพบด้วยคำที่ต้องการ โดยไม่สนใจว่าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ereg_replace() แทนที่ข้อความที่พบด้วยคำที่ต้องการ explode() แยกข้อความโดยใช้เครื่องหมายแยก echo() แสดงผลข้อความ Chr() แปลงรหัส ASCII เป็นตัวอักษร Chop() ตัดช่องว่างท้ายข้อความออกไป crc32() สำหรับเข้ารหัส md5() กระทู้นี้ขอเป็นที่รวมลิงค์ไปบทความอื่นๆแล้วกัน จำไม่ได้ว่าเอามาจากเว็บใหนพอดีเก็บไว้ในไฟล์ .txt หลายปีแล้วเหมือนกัน พอดีจะเขียนเพื่อนเตือนความจำตัวเองด้วยกันลืม เดี่ยวจะทะยอยมาอธิบายที่ละคำสั่งเรื่อยๆที่ละคำสั่งครับ