nl2br(); ฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ PHP

nl2br(); ฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ PHP

nl2br(); เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP การทำงานเมื่อพบข้อความที่ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยการ  Enter ฟังก์ชั่น nl2br นี้ก็จะแทน Enter ด้วย <br /> ตัวอย่างข้อความ เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP ทดสอบก่อนใช้คำสั่ง และ หลังใช้คำสั่ง nl2br ใช้งาน ฟังก์ชั่น nl2br(); <?php $string="เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP ทดสอบก่อนใช้คำสั่ง และ หลังใช้คำสั่ง nl2br"; echo "$string"; ?> ก่อนใช้ ฟังก์ชั่น nl2br(); เมื่อเราใช้คำสั่ง echo เพื่อแสดงข้อความ ผลลัพธ์ เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP ทดสอบก่อนใช้คำสั่ง และ หลังใช้คำสั่ง nl2br ** ข้อความจะแสดงติดกันเป็นแถว โดยจะไม่แสดงตามรูปแบบเดิม เป็นฟังก์ชั่นขึ้นบรรทัดใหม่ ของภาษา PHP ทดสอบก่อนใช้คำสั่ง และ หลังใช้คำสั่ง nl2br ** ข้อความจะแสดงเป็นบรรทัด ตามรูปแบบข้อความต้นฉบับ