PHP ต้องการหาความยาวของข้อความ โดยใช้ Function strlen()

PHP ต้องการหาความยาวของข้อความ โดยใช้ Function strlen()

strlen(); หาความยาวของข้อความ Function สามารถนำไปใช้ในการตรวจนับจำนวนตัวอักษร อาจจะนำไปประยุคใช้ร่วมกับ form submit ต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตของข้อความ เพื่อเข้าสู่เงื่อนไขต่อไป เช่น อาจต้องจะกำหนดให้กรอกไม่เกิน 100 ตัวอักษร หรือต้องการให้กรอกให้ถึง 500ตัวอักษร อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ตัวอย่าง การใช้ Function strlen();

<?php $text = 'หาความยาวของข้อความ'; echo strlen($text); ?>